Kurs Ratownika Wodnego oraz Młodszego Ratownika WOPR

Spotkanie kwalifikacyjne: luty 2021 r.
Miejsce: Pływalnia Zespołu Szkół Nr 2, ul. Szpakowa 1, LUBIN
Informacji o kursie oraz zapisy prowadzi:
Instruktor WOPR Ireneusz Koliszak
kontakt: 605 740 782

irek@woprlubin.pl

Szkolenia według nowego programu z uprawnieniami RATOWNIKA WODNEGO, tzw. “ustawowego”, uprawniającego, po jednym kursie, do pracy samodzielnej na wszystkich obiektach: pływalniach, parkach wodnych i wszystkich kąpieliskach.

Po zmianie przepisów obowiązuje jedno szkolenie RATOWNIKA WODNEGO tzw. “pięć w jednym”, nadające uprawnienia równoważne wcześniejszych Młodszych Ratowników WOPR + Ratowników WOPR + uprawnienia Ratowników Wodnych Pływalni, Śródlądowych i Morskich.

Szkolenie zgodne jest z Rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, a uzyskana wiedza i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich spełniają wymogi art. 2 ust 5) Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208 poz. 1240).

Ratownicy

Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności karnej
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. nr 208 poz.1240 z 2011 roku)
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o : ratowniku wodnym — rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 usta- wy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.3 ), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu.

PRAWO

KPP – INTERPRETACJA SZCZEGÓŁOWA

W dniu 8 stycznia 2020 roku Minister Zdrowia wydał interpretację znowelizowanych zapisów rozporządzenia w zakresie możliwości przystąpienia ratowników do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy bez konieczności ponownego ukończenia kursu kpp (tzw. recertyfikacji). Zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 pkt. 2 ratownik będący zatrudniony, pełniący służbę lub będący członkiem jednostki współpracującej z systemem może przystąpić do recertyfikacji wyłącznie w okresie ostatnich trzech miesięcy ważności posiadanego zaświadczenia.
Oznacza to, że wcześniej – gdy zaświadczenie ma ważność ponad trzy miesiące – ratownik do takiego egzaminu nie może zostać dopuszczony, natomiast po utracie ważności zaświadczenia musi ponownie uczestniczyć w całym kursie kpp aby móc złożyć egzamin.
Prosimy zwrócić uwagę na te szczegóły gdyż zaświadczenia wydane po egzaminach, do których złożenia kandydaci nie byli uprawnieni mogą zostać podważone jako dokumenty wydane niezgodnie z prawem, a do odpowiedzialności pociągnięci przewodniczący komisji egzaminacyjnych oraz kierownicy organizatorów kursów.

Jednocześnie przypominamy, że:
1) zgodnie z § 10 a rozporządzenia po zmianach dokumentację ze szkolenia i egzaminowania należy przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym został przeprowadzony egzamin
2) zgodnie z § 2 rozporządzenia zmieniającego [cytat] „do kursów, których program został zatwierdzony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (30 grudnia 2019 r. – przyp. WOPR), stosuje się wymagania określone w przepisach dotychczasowych.”

 

USTAWA-z-18.08.2011r.-o-bezpieczeństwie-osób-przebywających-na-obszarach-wodnych

Rozporządzenie-MSW-w-sprawie-min-liczby-ratowników-zapewniających-stałą-kontrolę-wyznaczonego-obszaru-wodnego

Rozporządzenie-MSW-w-sprawie-sposobu-oznakowania-i-zabezpieczania-obszarów-wodnych

Rozporządzenie-MSW-w-sprawie-wymagań-dot.-wyposażenia-obszarów-wodnych-w-sprzęt-ratunkowy

Rozporządzenie-MSW-w-sprawie-szkoleń-w-ratownictwie-wodnym

Odrodzenia 16, 59-300 Lubin, Polska

605 740 782