Oferta WOPR Lubin

Kurs Ratownika Wodnego

Kurs Ratownika Pierwszej pomocy

Kurs Sternik Motorowodny

Kurs Ratownika Wodnego oraz Młodszego Ratownika WOPR

Spotkanie kwalifikacyjne:luty 2021 r.
Miejsce: Pływalnia Zespołu Szkół Nr 2, ul. Szpakowa 1, LUBIN
Informacji o kursie oraz zapisy prowadzi:
Instruktor WOPR Ireneusz Koliszak
kontakt: 605 740 782

irek@woprlubin.pl

Szkolenia według nowego programu z uprawnieniami RATOWNIKA WODNEGO, tzw. “ustawowego”, uprawniającego, po jednym kursie, do pracy samodzielnej na wszystkich obiektach: pływalniach, parkach wodnych i wszystkich kąpieliskach.

Po zmianie przepisów obowiązuje jedno szkolenie RATOWNIKA WODNEGO tzw. “pięć w jednym”, nadające uprawnienia równoważne wcześniejszych Młodszych Ratowników WOPR + Ratowników WOPR + uprawnienia Ratowników Wodnych Pływalni, Śródlądowych i Morskich.

Szkolenie zgodne jest z Rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, a uzyskana wiedza i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich spełniają wymogi art. 2 ust 5) Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208 poz. 1240).

Założenia organizacyjne:
Termin szkolenia – 2021
Zajęcia w formie zająć cyklicznych w ilości 64 godzin – godziny zajęć do uzgodnienia. Wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratownika wodnego ważne jest bezterminowo.

Wymagania formalne:
– absolwent szkolenia przystępując do egzaminu, musi posiadać ukończony 17 rok 6 miesiąc życia.
– uczestnik przystępujący do szkolenia ma posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia.

Spotkanie kwalifikacyjne:luty 2021 r.
Miejsce: Pływalnia Zespołu Szkół Nr 2, ul. Szpakowa 1, LUBIN
Informacji o kursie oraz zapisy prowadzi:
Instruktor WOPR Ireneusz Koliszak
kontakt: 605 740 782

irek@woprlubin.pl

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz Recertyfikacja 2021r.

Spotkanie organizacyjne:


Zajęcia teoretyczne:


Zajęcia praktyczne:


Miejsce: Zespół Szkół Sportowych ul.Sybiraków 11

Koszt kursu:
KPP 750 zł,
Recertyfikacja 350 zl.

Informacji o kursie oraz zapisy prowadzi: Instruktor WOPR Ireneusz Koliszak kontakt: 605 740 782
irek@woprlubin.pl

Cel główny kursu KPP:
Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia.Szczegółowe cele kształcenia:
1) utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
2) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;
4) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Otwarte Kursy KPP zazwyczaj organizujemy w trzech weekendowych turach (piątek, sobota, niedziela).

KURS Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zakończony otrzymaniem tytułu ratownika.
1. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Kandydat jest zatrudniony w jednostkach współpracujących z systemem [np. OSP, WOPR], o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (poniżej) lub pełni w nich służbę lub jest ich członkiem.
3. Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Osobie, która odbyła kurs i złożyła egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem z wynikiem pozytywnym, kierownik podmiotu prowadzącego kurs wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika. Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z dnia 20 października 2006r.)

Kurs Sternik Motorowodny

Spotkanie organizacyjne:
Termin szkolenia:
Miejsce szkolenia:

Informacji o kursie oraz zapisy prowadzi: Instruktor WOPR Ireneusz Koliszak kontakt: 605 740 782

Jak wygląda część teoretyczna kursu?
Trzy do czterech wykładów dwu godzinnych.

Jak wygląda kurs praktyczny?
Praktyka: 2 godziny pływania. Plus samodzielne pływania na innych jednostkach.

Do czego upoważnia patent sternika motorowodnego?
Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Co z osobami poniżej 16 roku życia?
Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Kto może otrzymać patent sternika?
§ 8. 1. Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 14. rok życia;
2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Jak zacząć? Gdzie złożyć wniosek na kurs?
Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku sportowego (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego www.motorowodniacy.org) następujące dokumenty: 1) wniosek o wydanie licencji zawierający:
a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
b) datę,
c) rodzaj patentu
, d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje Teoria Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego.
1. Wiedza teoretyczna:
1) podstawy budowy jachtów motorowych;
2) silniki i układy napędowe, w tym:
a) budowa silników,
b) obsługa i konserwacja silników,
c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
3) manewrowanie jachtem motorowym;
4) zasady prowadzenia skuterów wodnych;
5) podstawy locji, w tym w szczególności:
a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
b) mapy i przewodniki,
c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
6) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
a) podstawowe informacjeo morsk ich służbach ratowniczych,
b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
e) udzielanie pierwszej pomocy,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
7) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
a) skala prędkości wiatru,
b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
c) komunikaty meteorologiczne;
8) pomoce nawigacyjne;
9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Odrodzenia 16, 59-300 Lubin, Polska

605 740 782